Hiện nay bạn có thể quản lý cài đặt Dịch vụ vận chuyển trên Shopee bằng cách nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên trang chủ Ginee, sau đó chuyển đến Cài đặt Dịch vụ Vận chuyển.

Nếu bạn đã liên kết của hàng Shopee, dịch vụ vận chuyển từ Shopee sẽ được hiển thị ở đây. Dịch vụ vận chuyển từ mỗi cửa hàng sẽ được đặt riêng và trạng thái hoạt động / không hoạt động của Dịch vụ vận chuyển sẽ được đồng bộ với cửa hàng của bạn.

Xin lưu ý mỗi sự thay đổi trong tùy chọn dịch vụ vận chuyển sẽ được đồng bộ với Trung tâm người bán Cài đặt dịch vụ vận chuyển Shopee. Ví dụ: sau khi bạn hủy kích hoạt một tùy chọn của dịch vụ vận chuyển, thì dịch vụ vận chuyển sẽ bị hủy kích hoạt đối với các sản phẩm còn lại. Khi sản phẩm không hoạt động ít nhất một dịch vụ vận chuyển, nó sẽ tự động bị hủy kích hoạt và người mua sẽ không nhìn thấy.

Để dễ dàng thêm hoặc sao chép sản phẩm, chúng tôi khuyên bạn nên đặt cùng một dịch vụ vận chuyển cho Shopee và các Shopee Store khác, đồng thời kích hoạt ít nhất một dịch vụ vận chuyển.