Phiếu nhập kho dùng để ghi chứng từ nhập kho hàng hóa, mỗi lần điều chỉnh tồn kho sẽ tạo ra Phiếu nhập kho hay Phiếu xuất kho tương ứng.

Quy trình thao tác Phiếu nhập kho: Tạo – Nhập kho, trước khi nhập kho có thể sửa Phiếu nhập kho, sửa số lượng hàng hóa nhập kho dự kiến, hoặc hủy Phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho có thể thực hiện “Nhập kho trực tiếp”, và hệ thống sẽ tự động hoàn thành “Nhập kho”.

Tạo Phiếu nhập kho

1 Chọn Kho hàng

2 Tìm sản phẩm và thêm

Nhấn “Chọn sản phẩm”, tìm kiếm SKU hoặc mã vạch, chọn sản phẩm theo kết quả tìm kiếm. Nếu MSKU chưa được thêm vào kho, bạn có thể thêm trên trang lựa chọn sản phẩm (kho fulfillment bên thứ 3 không hỗ trợ thao tác Thêm).

3 Thêm nhiều sản phẩm

a. Nhấn “Thêm hàng loạt”

b. SKU Sao chép thông tin SKU từ excel đến ô văn bản, cột 1 là SKU, cột 2 là chi phí, cột 3 là số lượng, cột 4 là Kệ hàng (không bắt buộc điền), nếu không điền kệ hàng, hệ thống sẽ tự động chọn vị trí có tồn kho có sẵn nhiều nhất.

c. Nhấn “Nhận diện”, hệ thống sẽ phán đoán dữ liệu đã chọn có chính xác hay không, nhận diện xong có thể thêm thông tin sản phẩm đã nhận diện thành công vào trong Phiếu nhập kho.

4 Gửi

Thêm hàng loạt, cột đầu tiên là SKU, cột thứ hai là Chi phí, cột thứ ba là Số lượng và cột thứ tư là Vị trí hàng hóa

Nhập kho trực tiếp

Ở cuối trang tạo Phiếu nhập kho có tùy chọn “Nhập kho trực tiếp”, mặc định đang chọn, nếu gửi sau khi chọn thì Phiếu nhập kho sẽ tự động hoàn tất thao tác nhập kho.

Chỉnh sửa Phiếu nhập kho

Thông tin vận chuyển, hoặc vô hiệu hóa các mặt hàng trong phiếu nhập kho, có thể được xử lý thông qua chức năng chỉnh sửa phiếu nhập kho.

Nhập kho Phiếu nhập kho

Khi hàng hóa trong Phiếu nhập kho về đến kho, cần thực hiện thao tác nhập kho Phiếu nhập kho, sau khi hoàn thành, tồn kho có thể nhập kho vào vị trí hàng hóa trong “Kho hàng”. Khi nhập kho, có thể ghi theo số lượng nhập kho thực tế của SKU, số lượng nhập kho thực tế có thể khác với số lượng nhập kho dự kiến.

Vô hiệu

Nhấp vào Thêm — Vô hiệu, bạn có thể tiến hành xử lý Vô hiệu Phiếu nhập kho chưa được nhập kho.

Nhập kho hàng loạt

Đối với Phiếu nhập kho chưa hoàn tất, trong danh sách nhập kho, bạn có thể chọn và tiến hành nhập kho hàng loạt

Xuất