1. Nếu có cửa hàng mà bạn không cần liên kết nữa, hãy nhấp để chuyển đến trang Liên kết cửa hàng, chọn cửa hàng, sau đó nhấp vào “Xóa”. Sau khi thành công, cửa hàng sẽ không liên kết với Ginee nữa.

2. Từ hình ảnh trên, bạn có thể thấy rằng hàng đầu tiên là cửa hàng được đồng bộ và cột thứ hai là cửa hàng chưa được đồng bộ.