Các đơn hàng Shopee hỗ trợ cài đặt thời gian lấy hàng cho cùng một vận chuyển.

Hướng dẫn thao tác:

1. Trên trang Giao hàng Pick up của đơn hàng Shopee, nhấn vào Chỉnh sửa, sẽ hiển thị cửa sổ “Đặt Thời gian Lấy hàng Hàng loạt”

2. Hiển thị tất cả các công ty vận chuyển trong đơn hàng Shopee, chọn thời gian lấy hàng hàng loạt cho các đơn hàng trong cùng vận chuyển. Sau khi nhấn vào Xác nhận, thời gian lấy hàng sẽ được sử dụng cho tất cả các đơn hàng thuộc công ty vận chuyển này để tiến hành giao hàng.