Ginee hỗ trợ xem lịch sử hoạt động của đơn hàng trong chi tiết đơn hàng. Thông tin bạn có thể thấy:

1. Tạo đơn hàng

2. Hủy đơn hàng

3. Người bán từ chối yêu cầu hủy đơn hàng

4. Đơn hàng đã giao

5. Đơn hàng hoàn

6. Người bán từ chối yêu cầu hoàn đơn

7. Đơn hàng đã hoàn thành