Bằng cách sử dụng tính năng “Quản lý khách hàng”, chúng tôi hi vọng nó có thể giúp bản quản lý thông tin khách hàng. Ở đây, bạn có thể nhìn thấy chi tiết khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng hoặc thậm chí xóa thông tin cho khách hàng chưa từng giao dịch trên shop của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cách thức mua hàng của khách hàng, bao gồm số lần mua, tổng số tiền của đơn hàng và thông tin đặt hàng và các thông tin liên quan.

Tải xuống thông tin khách hàng: nếu bạn không muốn sử dụng bộ lọc, bạn có thể tải xuống tất cả thông tin khách hàng, nếu bạn sử dụng bộ lọc bạn có thể chỉ tải xuống thông tin khách hàng theo bộ lọc của bạn.

Note: Lưu ý

  1. For the time being, you can only delete customer information who never made a transaction. Tạm thời, bạn chỉ có thể xóa thông tin khách hàng chưa từng thực hiện giao dịch.
  2. Mỗi lần bạn tải xuống thông tin khách hàng, bạn chỉ có thể tải tối đa 10.000 dữ liệu.