1. In một Phiếu đóng gói của đơn hàng
Bạn có thể chọn đơn hàng trong danh sách đơn hàng hoặc trên trang chi tiết đơn hàng, sau đó chọn “Phiếu đóng gói” để in hoặc xuất thông tin liên quan;

2. In hơn một Phiếu đóng gói của đơn hàng
Bạn có thể chọn nhiều đơn hàng trong danh sách đơn hàng hoặc trên trang chi tiết đơn hàng, sau đó chọn “Phiếu đóng gói” để in hoặc xuất thông tin liên quan;