Feature Export Update at Customer Management Cập nhật tính năng xuất tại Quản lý khách hàng

  1. Bạn có thể chọn thông tin của khách hàng để xuất ra.

2. Có thể xuất thông tin của khách hàng với thời gian lên đến 3 tháng

3. View the export history, and the exported files have validity period of 15 days, and you can also export files several times during the 15 day validity period. Xem lịch sử xuất và các tệp đã xuất có thời hạn hiệu lực là 15 ngày, bạn cũng có thể xuất tệp nhiều lần trong thời gian 15 ngày này.