Các bước sau là các bước để tạo trang thành viên:
– Cài đặt tên và logo thương hiệu (giống với tên và logo của cửa hàng).
– Chọn chủ đề cho trang thành viên này (3 tùy chọn).
– (Tùy chọn) Phần “Điểm tích lũy” hiển thị cách để tích lũy điểm; nếu cần thay đổi, bạn có thể chuyển đến phần “Điểm” bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa quy tắc điểm”, sau đó chuyển đến “Điểm” trong thanh hướng dẫn.
– (Tùy chọn) Tại đây, bạn cũng có thể thêm các thông tin khác theo nhu cầu của mình, chẳng hạn như nội quy thành viên hoặc mô tả cửa hàng.
– Các chỉnh sửa của bạn có thể được xem trong bản xem trước ở bên phải.
– Nhấp vào nút “Lưu” để áp dụng tất cả các chỉnh sửa.