Chọn thông tin khách hàng mà bạn cần phân loại trong quản lý khách hàng và chọn “Nhóm khách hàng”.

Sau khi chọn nhóm, bạn có thể sử dụng “Áp dụng cho tất cả” để cài đặt thông tin nhóm và chọn khách hàng hàng loạt hoặc sắp xếp các nhóm khác nhau cho từng khách hàng.