Đọc bài viết này để biết

 1. Sản phẩm chính không thể bị xóa do những hạn chế nào ?
 2. Thao tác Xóa hàng loạt, Tạm dừng theo dõi hàng loạt, Hủy liên kết hàng loạt.

Xóa hàng loạt

 1. Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách Sản phẩm chính – sau khi chọn sản phẩm chính, có thể chọn xóa hàng loạt.
 1. Nếu sản phẩm chính đạt các điều kiện dưới đây thì có thể xóa, nếu không đạt thì không thể xóa để đảm bảo sự hoàn thiện của dữ liệu.
  • Master SKU không ràng buộc với sản phẩm kết hợp (sản phẩm liên kết đổi tên thành sản phẩm kết hợp)
  • Master SKU không tồn tại phiếu xuất/nhập kho ở trạng thái chờ xử lý
  • Master SKU chưa đối sánh sản phẩm của kho bên thứ 3 (đối sánh chỉ Master SKU có tồn kho trong kho của bên thứ ba
  • Master SKU được thêm vào kho Ginee, tổng tồn kho mỗi kho = 0
 2. Nếu không thể xóa sản phẩm chính, sẽ nhắc nhở lý do xóa thất bại. Và hỗ trợ cài đặt sản phẩm thành trạng thái “Tạm dừng theo dõi”.
 • Khi xóa thất bại, có thể tải xuống dữ liệu thất bại để xem lý do các Master SKU bị xóa thất bại

Tạm dừng theo dõi hàng loạt

Nếu sản phẩm chính đã bị dừng bán, mặc dù không thể xóa sản phẩm chính nhưng không cần quản lý, bạn có thể đặt sản phẩm thành “Tạm dừng theo dõi”. Sau khi thiết lập, sản phẩm sẽ được đặt trong một tab riêng, và tab “Tất cả” sẽ không chứa sản phẩm chính đã “Tạm dừng theo dõi”.

Lưu ý: Khi bạn tạm dừng theo dõi sản phẩm chính, thì các sản phẩm tại sàn TMĐT đã liên kết của SKU chính sẽ không tự động bị hủy liên kết

 1. Đi đến quản lý sản phẩm – danh sách sản phẩm chính – sau khi chọn sản phẩm chính, bạn có thể chọn Tạm dừng theo dõi hàng loạt
 2. Sau khi tạm dừng theo dõi thành công, sản phẩm sẽ chuyển đến tab “Tạm dừng theo dõi”

Hủy liên kết hàng loạt

Liên quan đến quản lý Master SKU lại từ đầu cùng các sản phẩm của kênh, nếu bạn cần nhanh chóng hủy liên kết các Master SKU của nhiều sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng này. Nếu tạm thời không thể xóa sản phẩm chính, nhưng sản phẩm không còn được duy trì, trước tiên bạn có thể hủy liên kết Master SKU của sản phẩm này với sản phẩm của kênh (sẽ không có đơn hàng mới nào được tạo và việc xóa có thể được thực hiện sau các đơn hàng cũ hoàn tất xử lý) và cuối cùng là “Tạm dừng theo dõi”

 1. Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách sản phẩm chính – sau khi chọn sản phẩm chính, có thể chọn “Hủy liên kết hàng loạt”
 2. Sau khi hủy liên kết thành công, tất cả Master SKU của sản phẩm chính đã chọn sẽ hủy liên kết hàng loạt với sản phẩm của kênh