Phiếu xuất kho dùng để ghi chứng từ cho hàng hóa xuất kho, mỗi lần điều chỉnh hàng tồn kho sẽ tạo ra một Phiếu nhập hay xuất kho tương ứng.

Phiếu xuất kho được chia thành Phiếu xuất để bán và Phiếu xuất thủ công. Phiếu xuất để bán được tạo tự động dựa theo đơn hàng của cửa hàng. Phiếu xuất thủ công có thể được tạo trong phần quản lý phiếu xuất, hoặc do hệ thống điều chỉnh khi hàng tồn kho, được hệ thống tự động tạo.

1 Tạo Phiếu xuất kho

Chọn kho cần nhập kho, thêm sản phẩm

Tìm kiếm, chọn sản phẩm, chọn xong nhấn gửi

2 Xác nhận vị trí của SKU, số lượng xuất kho

3 Thêm sản phẩm hàng loạt

Sau khi chọn kho, có thể thêm sản phẩm hàng loạt, có thể thêm sản phẩm hàng loạt, cần dán dữ liệu từ excel sang ô văn bản, nhấn Nhận diện, thêm vào Phiếu xuất kho, hoàn tất thêm hàng loạt.

Yêu cầu định dạng dữ liệu

Cột 1: SKU (Bắt buộc)

Cột 2: Số lượng (Bắt buộc)

Cột 3: Vị trí (Bắt buộc)

Nếu không điền vị trí, hệ thống sẽ chọn vị trí có tồn kho có sẵn lớn nhất trong kho để tiến hành xuất kho.

4 Gửi

Sau khi xác nhận thông tin sản phẩm xuất kho, nhấn gửi, hoàn tất tạo phiếu xuất kho. Nếu cần xuất kho trực tiếp, có thể chọn “Trực tiếp xuất kho” rồi gửi.

5 Chỉnh sửa phiếu xuất kho

Khi phiếu xuất kho chưa hoàn tất, có thể tiến hành chỉnh sửa hoặc vô hiệu số lượng sản phẩm xuất kho dự kiến của phiếu xuất kho.

6 Xuất kho

Trong danh sách xuất kho thủ công, nhấn “Thêm” – “Xuất kho”, có thể thực hiện xuất kho phiếu xuất kho.

Khi xuất kho, có thể điền số lượng xuất kho thực tế, nếu số lượng xuất kho thực tế = số lượng xuất kho dự kiến, thì có thể nhấn nút “Xuất kho toàn bộ”, nhanh chóng điền số lượng xuất kho của tất cả sản phẩm.

Có thể đặt con trỏ trên ô văn bản của MSKU hoặc mã vạch, sử dụng máy quét quét mã vạch, nếu sản phẩm tương ứng với mã vạch, hệ thống sẽ tự động thực hiện +1 cho số lượng xuất kho của sản phẩm

7 Vô hiệu phiếu xuất kho

Nhấn Thêm – Vô hiệu, có thể xử lý vô hiệu cho phiếu xuất kho chưa thực hiện thao tác xuất kho

8 Xuất kho hàng loạt

Trong danh sách xuất kho, chọn phiếu xuất kho, nhấn “Xuất kho hàng loạt” là có thể hoàn tất xuất kho.

9 In chi tiết phiếu xuất kho

10 Xuất

Cho phép phiếu xuất kho xuất ra excel, có thể xuất danh sách phiếu xuất kho, chi tiết phiếu xuất kho, phiếu lấy hàng, phiếu sắp xếp hàng

Phiếu lấy hàng được tổng hợp và xuất dựa vào vị trí SKU của phiếu xuất kho đã chọn, ví dụ: Có hai phiếu xuất kho của SKUA ở vị trí 001 cần được xuất kho. Số lượng xuất kho lần lượt là 1 và 2. Trong phiếu lấy hàng, SKUA ở vị trí 001 sẽ xuất hiện một lần và số lượng lấy hàng là 3.

Phiếu sắp xếp hiển thị các SKU dựa theo phiếu xuất kho, thông qua phiếu sắp xếp có thể xem SKU và số lượng hàng hóa của mỗi phiếu xuất kho, để có thể thuận tiện cho việc xuất kho và đóng gói.