Đọc bài viết này bạn có thể hiểu được:

 • Thao tác nhanh chóng và đồng loạt khi thêm sản phẩm Shopee.
 • Hiệu quả của lưu thành bản nháp

Thêm sản phẩm

 1. Bước một: liên kết cửa hàng Shopee. Hỗ trợ liên kết cửa hàng tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Phillipin, Malaysia, Singapore v.v 
 2. Đi đến Quản lý sản phẩm – Danh sách sản phẩm Shopee – Thêm sản phẩm
 3. Chọn cửa hàng của sản phẩm đăng bán, hỗ trợ đăng một sản phẩm lên nhiều cửa hàng Shopee khác nhau trong cùng một quốc gia
 4. Chọn loại sản phẩm, chọn loại danh mục trước khi có thể chọn thương hiệu (giới hạn của API)

 1. Bổ sung đầy đủ thông tin sản phẩm bắt buộc
 2. Hỗ trợ chỉnh sửa giá, tồn kho, SKU của sản phẩm hàng loạt
 3. Hỗ trợ lựa chọn vận chuyển cho sản phẩm theo từng cửa hàng
 4. Hỗ trợ tải lên nhiều hình ảnh cho phần hỉnh ảnh thuộc tính, hỗ trợ kéo để thay đổi thứ tự hình ảnh sản phẩm

Lưu thành Bản nháp

 1.  Khi thêm sản phẩm, việc lưu sản phẩm thành bản nháp chỉ lưu lại trên hệ thống Ginee, chưa được đăng lên cửa hàng
 2. Đăng sản phẩm, sẽ thông qua API để đăng sản phẩm này lên cửa hàng Shopee, nếu đăng thất bại thì sản phẩm sẽ hiển thị trong Danh sách sản phẩm Shopee – tab Đăng thất bại