Với Ginee bạn có thể thao tác hủy đơn hàng chưa giao.

1. Một lần hủy một đơn hàng.

Bạn có thể chọn đơn hàng bạn muốn hủy trong danh sách đơn hàng hoặc nhấp vào mã đơn hàng để vào trang chi tiết đơn hàng, sau đó nhấp vào “Hủy Đơn hàng” ở cuối trang. Sau khi chọn lý do hủy, đơn hàng sẽ được hủy thành công.

2. Hủy nhiều đơn hàng.

Bạn có thể chọn hủy nhiều đơn hàng trong danh sách đơn hàng, nhấp vào “Hủy Đơn hàng” ở cuối trang, sau đó chọn lý do hủy, đơn hàng sẽ được hủy thành công.

2. Nguyên nhân hủy đơn hàng: Ginee hỗ trợ 2 cách hủy đơn hàng

a. Hủy nhiều đơn đặt hàng từ cùng một nền tảng với cùng một lý do.

b. Hủy nhiều đơn hàng vì các lý do khác nhau cho mỗi đơn hàng.

4. Nguyên nhân hủy: Shopee hỗ trợ 4 nguyên nhân hủy

OUT_OF_STOCK:Hết hàng. Nếu chọn nguyên nhân này, SKU hàng tồn kho của sản phẩm tương ứng sẽ được để trống.

CUSTOMER_REQUEST:Yêu cầu của người mua.

UNDELIVERABLE_AREA:Dịch vụ giao hàng không được hỗ trợ trong khu vực này

CUSTOMER FAILED TO PAY:Người mua chưa thể thanh toán

Chức năng kiểm tra kết quả hủy của Ginee sẽ thông báo kết quả hủy sau khi bạn thao tác. Vui lòng kiểm tra tin nhắn, để tránh trường hợp hủy không thành công do đường truyền mạng và các lý do khác. Nếu một số đơn hàng bị hủy thất bại, bạn có thể dựa vào mã đơn hàng mà Ginee Restart thông báo để thực hiện thao tác.