Ginee ริอบงรับให้คุณพิมพ์หรือส่งออกใบกำลับหีบห่อของคุณจาก Shopee / Bukalapak / Tokopedia

  1. พิมพ์ใบกำลับหีบห่อสำหรับคำสั่งซื้อหน่วย

คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อหนึ่งรายการในรายการคำสั่งซื้อหรือเข้าไปในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อแล้วเลือก ‘ใบกำลับหีบห่อ’ เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. พิมพ์ใบกำลับหีบห่อสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อบางรายในรายการคำสั่งซื้อหรือเข้าไปในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อแล้วเลือก ‘ใบกำลับหีบห่อ’ เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง