Ginee สนับสนุนให้คุณทำขั้นตอนการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่แพลตฟอร์ม Shopee / Lazada

  1. การจัดส่งสินค้าต่อหน่วย

คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อเป็นหน่วยในรายการคำสั่งซื้อหรือในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อแล้วทำตามขั้นตอนการจัดส่งได

2. การจัดส่งสินค้าเป็นรกลุ่ม

คุณสามารถเลือกคำสั่งการจัดส่งเป็นกลุ่มพร้อมกันในรายการคำสั่งซื้อ หรือในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วทำตามขั้นตอนการจัดส่งเป็นกลุ่

3. การดำเนินคำสั่งซื้อพิเศษ

เลือกวิธีการจัดส่ง: Pick Up ซึ่งหมายถึงพัสดุที่มารับโดยเจ้าหน้าที่การจัดส่ง หรือ Drop Off ซึ่งหมายถึงรับพัสดุไปยังศูนย์บริการจัดส่ง หากคุณเลือกวิธีการรับสินค้า โปรดเลือกข้อมูลที่อยู่และเวลานัดรับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งมาถึงสถานที่ของคุณ หากคุณเลือก Drop off กรุณาทำตามระเบียบของ Shopee อย่าลืมรับสินค้าโดยเร็ว

หมายเหตุ:

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินและดำเนินการแล้วในระบบ Shopee คำสั่งซื้อใน Ginee ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจึงถูกจัดประเภทเป็นคำสั่งซื้อที่ชำระเสร็จ  คุณสามารถกำหนดเวลาจัดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ที่นี่ ในขณะที่คำสั่งซื้อที่ได้รับการดำเนินการบน Shopee จะถูกจัดประเภทเป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ คุณสามารถดูข้อมูลการจัดส่ง ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการตามคำขอเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านี้ได้