ปรับอัตราส่วนสต็อกของร้านค้า

อัตราส่วนสต็อกจะส่งผลต่อจำนวนสต็อกที่อัปเดตไปยังร้านค้า และแต่ละร้านสามารถกำหนดอัตราส่วน

สต็อกแยกกันได้

ทางเข้า:การตั้งค่าคลังสินค้าการจัดส่งของร้านค้า

จำนวนอัปโหลดสต็อกของร้านค้า

= สต็อกพร้อมส่งทั้งหมดของคลังสินค้าที่เชื่อมต่อ x อัตราส่วนสต็อก หากมีทศนิยมให้ปัดลง

ยกตัวอย่างเช่น หากอัตราส่วนสต็อกของร้านค้าคือ 20% และ

สต็อกพร้อมส่งของ SKUA ในคลังสินค้าที่เชื่อมต่อของร้านค้าคือ 102 จากนั้นจำนวนอัปโหลดสต็อกของร้านค้า = 102 x 20% = 20.4 หากมีทศนิยมให้ปัดลง