Ginee รองรับให้คุณพิมพ์หรือส่งออกใบกำลับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่มาจาก Shopee

  1. พิมพ์ใบกำลับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อต่อหน่วย

คุณสามารถเลือกหนึ่งคำสั่งซื้อในรายการคำสั่งซื้อหรือในรายการรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วเลือก “พิมพ์ใบกำลับสินค้า” เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. พิมพ์ใบกำลับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อหลายรายการในรายการคำสั่งซื้อหรือในรายการรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วเลือก “พิมพ์ใบกำลับสินค้า” เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง