ตอนนี้ Ginee สนับสนุนการพิมพ์ใบปะหน้าพ้สดุเป็นกลุ่มไปยัง Marketplace / cross-Marketplace อื่น ๆ Marketplace ที่สนับสนุนฟังก์ชั่นนี้ ได้แก่Shopee

  1. เลือกคำสั่งซื้อหลายรายการที่จะพิมพ์ แล้วคลิก“ พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นกลุ่ม”

* ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณได้ตั้งค่าระบบการจัดส่งทั้งหมดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นกลุ่ม

2. คุณจะถูกนำไปยังแท็บใหม่ แล้วพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุต่อเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อที่เลือกนั้นถูกต้อง

3. จากนั้นคลิก พิมพ์ แล้วคุณจะถูกนำไปพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อน