ตอนนี้ Ginee ให้บริการใน 3 ภาษาเท่านั้นได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน