เลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการจัดประเภทในการจัดการลูกค้า แล้วเลือก “กลุ่มลูกค้า”

หลังจากเลือกกลุ่มแล้ว คุณสามารถใช้“ ใช้กับทั้งหมด” เพื่อกำหนดข้อมูลกลุ่มให้กับลูกค้าที่เลือกเป็นกลุ่มหรือจัดกลุ่มที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละคน