วิธีสร้างคลังสินค้า 1. การตั้งค่าคลังสินค้า→รายการคลังสินค้า→สร้างคลังสินค้าใหม่

2、จำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน* ข้อมูลอื่นๆ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ คลิก ยืนยัน

3、คุณสามารถตรวจสอบว่าการสร้างสำเร็จหรือไม่

วิธีสร้างพื้นที่ขนส่งสินค้า

หมายเหตุ: คลังสินค้าแต่ละแห่งจะสร้างพื้นที่ขนส่งสินค้าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติสำหรับการใช้งาน

1、การตั้งค่าคลังสินค้า→การจัดการพื้นที่ขนส่งสินค้า→พื้นที่ขนส่งสินค้าใหม่

2、เลือกคลังสินค้าที่ตั้งอยู่และกรอกชื่อพื้นที่ขนส่งสินค้า สามารถเลือกข้อมูลอื่นๆ ตามสถานตวามต้องการ คลิก ยืนยัน

3、คุณสามารถตรวจสอบว่าการสร้างสำเร็จหรือไม่

三、วิธีสร้างตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

หมายเหตุ: คุณต้องมีคลังสินค้าและพื้นที่ขนส่งสินค้าก่อนสร้างตำแหน่งจัดเก็บสินค้า

การตั้งค่าคลังสินค้า→รายการคลังสินค้า→

ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าใหม่→การสร้างตำแหน่งจัดเก็บสินค้ารายการเดียว/การสร้างตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเป็นกลุ่ม

2、วิธีที่ 1: สร้าง

ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเดียว เลือกคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ พื้นที่ขนส่งสินค้า และกรอกหมายเลขตำแหน่งจัดเก็บสินค้า(หมายเหตุ เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ -_ ไม่เกิน 50 หลัก) สามารถกรอกหมายเหตุได้ตามความต้องการ คลิก ยืนยัน

วิธีที่ 2: สร้างตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเป็นกลุ่ม จำเป็น

เติมในเครื่องหมายดอกจัน * เลือกคลังสินค้าที่ตั้งอยู่และกรอกชื่อพื้นที่ขนส่งสินค้า จำเป็นเติมในเครื่องหมายดอกจัน * หมายเลขนำหน้า หมายเลขแถวของตำแหน่งจัดเก็บสินค้า จำนวนคอลัมน์ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าและจำนวนชั้นตำแหน่งจัดเก็บสินค้า → ดูตัวอย่าง → ส่ง หมายเหตุ: กรอกหมายเลขแถว หมายเลขคอลัมน์ และหมายเลขชั้นตามข้อกำหนดจริง และสามารถสร้างหมายเลขตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ

3、คุณสามารถตรวจสอบว่าการสร้างสำเร็จหรือไม่

หมายเหตุ:

1、คุณไม่สามารถกรอกหมายเหตุเมื่อสร้างตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเป็นกลุ่ม คุณสามารถแก้ไขหมายเหตุหลังจากสร้าง

2、การลบ

ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าสามารถทำได้เมื่อไม่มีตำแหน่งจัดเก็บสินค้าถูกใช้เท่านั้น