เลือก “สแกนรหัสขาออก” เพื่อระบุข้อมูลคำสั่งซื้อโดยป้อนข้อมูลหรือสแกนหมายเลขใบคลังสินค้าขาออก/

หมายเลขใบคลังสินค้าขาออก WMS/หมายเลขพัสดุ หลังจากสแกน PDA แล้ว หน้าจะข้ามไปที่หน้าโดยตรง และชื่อและปริมาณของ SKU ที่จำเป็นต้องออกจากคลังสินค้าจะปรากฏขึ้น (ภาพที่ 3) คลิก “ยืนยัน” เพื่อเสร็จสิ้นการขาออก