เมื่อคัดลอกสินค้า หากคุณต้องการจับคู่หมวดหมู่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น “การตั้งค่าการจับคู่หมวดหมู่” ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้หลังจากเปิดใช้งานสินค้าหลักเท่านั้น ขั้นตอนที่ 1: ไปที่การตั้งค่า-การตั้งค่าสินค้า-

การตั้งค่าคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มความสัมพันธ์การจับคู่หมวดหมู่ของช่องทางที่ร้านค้าตั้งอยู่ หลังจากเพิ่มสำเร็จแล้ว เมื่อสินค้าหลักถูกคัดลอกไปยังร้านค้าช่องทางหรือสินค้าร้านค้าถูกคัดลอกไปยังช่องทางอื่นๆ หากมี “ความสัมพันธ์ในการ

จับคู่หมวดหมู่ (ตั้งค่าในการจับคู่หมวดหมู่)” ระหว่างสินค้าต้นทางกับสินค้าเป้าหมาย มันจะจับคู่โดยอัตโนมัติตามความสัมพันธ์ของการจับคู่หมวดหมู่ หากไม่มี ระบบ Ginee จะจับคู่โดยอัตโนมัติตามความเกี่ยวข้อง หากไม่พบหมวดหมู่สำหรับสินค้าเป้าหมาย ผู้ค้าต้องจับคู่หมวดหมู่ด้วยตนเอง