คอลัมน์ “สถานะการพิมพ์” รวมข้อมูลเการพิมพ์สำหรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากสถานะการพิมพ์ของคำสั่งซื้อเปลี่ยนไป   คำสั่งซื้อที่ได้พิมพ์ใบกำลับสินค้า ใบปะหน้าพัสดุและใบกำลับหีบห่อจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

หากต้องการดูข้อมูลสถานะการพิมพ์จากคำสั่งซื้อของคุณ:
1) ไปที่ Ginee เปิดแท็บ “สั่งซื้อ”
2) ใต้คอลัมน์ “สถานะการพิมพ์” คุณสามารถดูรายละเอียดสถานะการพิมพ์ขคำสั่งซื้อ