Making Business Smarter
The ERP system is being upgraded. During the upgrade period (on January 9, 2022 from 1:00 to 7:00 on (UTC+8)) , temporarily not support tp login to Ginee ERP and Ginee Chat, but Ginee ERP Orders /Products/Inventory will still be synchronized and pushed normally.
ERP系统正在升级服务,升级期间 (2022年1月9日1:00 至2022年1月9日7:00-(UTC+8) ) 暂时不支持登录Ginee ERP和Ginee Chat,但Ginee ERP的订单/商品/库存仍会正常同步和推送。
Sistem ERP sedang ditingkatkan. Selama periode peningkatan (pada 9 Januari 2022 dari 00:00 hingga 06:00), untuk sementara tidak dapat login ke Ginee ERP dan Ginee chat , tetapi Pesanan /Produk/Stok pada Ginee ERP akan tetap disinkronkan dan dipush secara normal. 
ระบบ ERP กำลังอัปเกรดบริการ ในช่วงระยะเวลาอัปเกรดตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. พ. ศ. 2565 เวลา 0:00 น. จนถึง 9 ม.ค. พ. ศ. 2565 เวลา 6:00 น. ) ผู้ค้าทุกท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Ginee ERP และ Ginee Chat ได้ชั่วคราว แต่คำสั่งซื้อ/สินค้า/สต็อกของ Ginee ERP จะยังคงเชื่อมต่อและดำเนินการตามปกติ 
Hệ thống ERP đang được nâng cấp. Trong thời gian nâng cấp (từ 00:00 ngày 09/01/2022 đến 6:00 ngày 09/01/2022- Giờ Hà Nội) , tạm thời không hỗ trợ đăng nhập vào Ginee ERP và Ginee Chat, nhưng Đơn hàng / Sản phẩm / Tồn kho của Ginee ERP vẫn sẽ được đồng bộ và đẩy hàng bình thường.