SKU hàng tồn kho đổi tên thành SKU chính (Phiên bản hàng tồn kho mới)

Bắt đầu từ 25/3/2021, trong phiên bản mới của Quản lý hàng tồn kho

“SKU hàng tồn kho” đổi tên thành “SKU chính”, SKU chính là SKU của quy cách của Sản phẩm chính

Sản phẩm chính và Quản lý hàng tồn kho có mối quan hệ gì?

(1)Sản phẩm chính duy trì mối quan hệ liên kết và lịch sử liên kết với Kênh sản phẩm

Trong danh sách sản phẩm chính, có thể liên kết Kênh sản phẩm (Chú ý: SKU chính sẽ trực tiếp thực hiện liên kết với quy cách của kênh, chứ không liên kết với SKU nền tảng)

(2)Quản lý hàng tồn kho duy trì thông tin hàng tồn kho của Sản phẩm chính

SKU chính trong Quản lý hàng tồn kho, trong danh sách sản phẩm chính đều tồn tại

Sau khi sản phẩm chính được tạo, Hàng tồn kho của sản phẩm chính (Kho hàng tồn kho, Hàng tồn kho dự phòng, Hàng tồn kho có sẵn, Hàng tồn kho bị khóa, Hàng tồn kho khuyến mãi, Hàng tồn kho an toàn), lịch sử biến động hàng tồn kho sẽ được quản lý trong Quản lý hàng tồn kho.

Sản phẩm được ràng buộc chỉ tồn tại trong danh sách sản phẩm, mà không hiển thị trong Quản lý hàng tồn kho