Sản phẩm chính

Về SKU hàng tồn kho đổi tên thành SKU chính

SKU tồn kho trong hệ thống Ginee được đổi tên thành SKU chính, nó chính là SKU của đặc điểm sản phẩm chính.

Về Sản phẩm chính

Để thuận tiện cho các nhà bán quản lý tất cả các sản phẩm, sản phẩm chính được thêm vào hệ thống Ginee.

Bạn có thể liên kết sản phẩm chính với sản phẩm của kênh, để tiện kích hoạt dự báo hàng tồn kho và đồng bộ.

Bạn cũng có thể nhập các sản phẩm ngoại tuyến vào Ginee để tạo Sản phẩm chính và quản lý các sản phẩm ngoại tuyến thông qua hệ thống Ginee

1. Trạng thái của Sản phẩm chính là gì?

Sản phẩm chính được chia thành 2 trạng thái, Chờ đánh giá và Đã duyệt

● Chờ đánh giá: Sản phẩm với thông tin chính để trống. SKU hàng tồn kho trong Quản lý hàng tồn kho (đã thay đổi thành SKU chính) sẽ tự động trở thành Chờ đánh giá của Sản phẩm chính

● Đã duyệt: Thông tin chính của sản phẩm như Mô tả, Giá mặc định, Hình ảnh sản phẩm và trọng lượng đã được hoàn tất. Sẵn sàng để hiển thị trên nhiều kênh cho việc buôn bán.

Để tạo điều kiện cho Người bán, nó hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt hoặc đơn lẻ các trạng thái Sản phẩm chính đang chờ xử lý / được phê duyệt. Tất cả các sản phẩm chính sẽ có hàng tồn kho có sẵn.

2. Hỗ trợ xóa nhiều sản phẩm

Sau khi xóa Sản phẩm chính, sản phẩm của kênh liên kết với SKU chính sẽ tự động hủy liên kết

Nếu SKU chính đã được liên kết với sản phẩm đi kèm, trước tiên bạn cần xóa sản phẩm đi kèm, sau đó xóa SKU chính đi kèm

3. Sản phẩm chính và Quản lý hàng tồn kho có mối quan hệ gì?

(1)Sản phẩm chính: quản lý, liên kết và lưu trữ thông tin sản phẩm kênh

Trong danh sách sản phẩm chính, các sản phẩm kênh có thể được liên kết với nhau (lưu ý: SKU chính sẽ được liên kết trực tiếp với thuộc tính kênh và sẽ không còn liên kết với SKU nền tảng nữa). Hàng tồn kho có sẵn của sản phẩm chính sẽ được phân chia cho các sản phẩm ở kênh liên kết

(2) Quản lý hàng tồn kho: chứa thông tin Hàng tồn kho của Sản phẩm chính

SKU chính trong Quản lý hàng tồn kho trên đanh sách Sản phẩm chính

Sau khi Sản phấm chính được tạo, Tồn kho sản phẩm chính (Tổng tồn kho, Tồn kho dự phòng, Tồn kho bị khóa, Tồn kho khuyến mãi) và Lưu trữ thay đổi trong kho sẽ được quản lý ở phần “Quản lý Kho sản phẩm”.

Sản phẩm theo combo sẽ hiện thị trong Sản phẩm chính và không hiện thị ở Quản lý hàng tồn kho.

4. Liên kết và hủy liên kết Sản phẩm chính và Sản phẩm của kênh

SKU chính sẽ được liên kết trực tiếp với thuộc tính kênh. Mỗi thuộc tính của kênh chỉ có thể liên kết với 1 SKU chính riêng biệt.

Cách hủy liên kết:

● Đi đến danh sách Sản phẩm chính – nhấp vào SKU chính để tìm Sản phẩm chính chưa được liên kết – SKU chính – Nhấp vào để bật lên cửa sổ thông tin liên kết SKU chính

● Trong cửa sổ liên kết: Hiển thị các sản phẩm của kênh hiện tại liên kết với SKU chính. Trong tất cả cửa sổ bật lên: Hiển thị các sản phẩm có liên kết với cửa hàng Ginee.

● Bật tab liên kết trong cửa sổ, sau khi tìm kiếm sản phẩm của kênh, kiểm tra sản phẩm và hủy liên kết.

● Hoặc trực tiếp trong danh sách Sản phẩm trên kênh – nhấp vào SKU chính để chuyển đến SKU chính đã liên kết

Liên kết

● Chuyển con trỏ của bạn đến danh sách Sản phẩm chính – tìm SKU chính để liên kết – nhấp vào thông tin liên kết, bật lên một cửa sổ hiển thị thông tin liên kết SKU chính.

● Tìm kiếm tên sản phẩm của kênh và SKU sản phẩm trên kênh trong cửa sổ bật lên. Nếu 1 sản phẩm của kênh đã được liên kết với SKU chính khác, bạn sẽ cần hủy và liên kết lại SKU chính này.

Lịch sử liên kết:

● Liên kết và hủy liên kết SKU chính và sản phẩm của kênh sẽ được ghi lại trong lịch sử liên kết Sản phẩm chính.

● Di chuyển con trỏ của bạn đến danh sách Sản phẩm chính để tìm kiếm các hoạt động – bạn có thể thấy Lịch sử liên kết SKU chính.

5. Làm thế nào để thêm Sản phẩm chính

(1) Các bước để thêm Sản phẩm chính

● Đi đến menu chính – sản phẩm – thêm sản phẩm – Sản phẩm chính

● Sau khi thêm tên sản phẩm, SKU chính và Hàng tồn kho có sẵn, nhấp vào Lưu thành “Sản phẩm chờ đánh giá” và quá trình thành công.

● Sau khi tạo thành công SKU chính, sản phẩm trên kênh sẽ tự động được liên kết (SKU của sản phẩm trên nền tảng hoàn toàn giống với SKU chính)

(2) Thêm một Sản phẩm chính thông qua danh sách sản phẩm của kênh

● Đi đến sản phẩm – cột menu kênh – kiểm tra sản phẩm không có SKU chính, nhấp vào tạo Sản phẩm chính

● Vào trang “Thêm sản phẩm chính” để xác nhận SKU chính, thông tin hàng tồn kho và Đơn giá mua hàng sẽ được thực hiện

● Sau khi SKU chính được tạo thành công, SKU chính sẽ tự động liên kết với sản phẩm của kênh thích hợp.

(3) Tự động tạo nhiều sản phẩm chính thông qua nhập cửa hàng

● Đi đến menu – sản phẩm chính – thêm sản phẩm – nhập và tạo dựa trên cửa hàng

● Trong cửa sổ bật ra, chọn cửa hàng mà bạn muốn tạo một Sản phẩm chính và nhấp vào Tạo.

(4) Nhấn vào nhập để tạo 1 Sản phẩm chính mới

● Đi đến menu – sản phẩm chính – thêm sản phẩm – nhập và tạo

● Tải xuống và nhập mẫu

● Điền vào các thông tin cần thiết: SKU chính, Tên sản phẩm chính, Kho hàng tồn kho, Hàng tồn kho có sẵn, Đơn giá bán hàng, SKU nền tảng (tùy chọn); theo SKU nền tảng, sản phẩm của kênh tương ứng không liên kết với SKU chính khác. Sau khi SKU chính được tạo thành công, sản phẩm kênh này sẽ được liên kết, nếu không việc tạo SKU chính sẽ thất bại.

● Tệp nhập SKU chính sẽ được tạo