ใบคลังสินค้าขาออกใช้

เป็นการพิสูจน์เพื่อบันทึกว่าสต็อกสินค้าออกจากคลังสินค้าแล้ว ทุกครั้งที่มีการปรับสต็อก ใบคลังสินค้าขาเข้าหรือใบคลังสินค้าขาออกจะถูกสร้างขึ้นตามลำดับ

ใบคลังสินค้าขาออกแบ่งออกเป็นใบคลังสินค้าขาออกการขายและใบคลังสินค้าขาออกด้วยตนเอง

ใบคลังสินค้าขาออกการขายจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามคำสั่งซื้อของร้านค้า สามารถสร้างใบคลังสินค้าขาออกด้วยตนเองได้ในการจัดการใบคลังสินค้าขาออกหรือสร้างโดยอัตโนมัติโดยระบบเมื่อมีการปรับปรุงสต็อกสินค้า

สร้างใบคลังสินค้าขาออก

1 เลือกคลังสินค้าที่จะขาเข้าและเพิ่มสินค้า

ค้นหา เลือกสินค้า และคลิกส่งหลังการเลือก

2 ยืนยันตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าและจำนวนขาออกของ SKU

เพิ่มสินค้า

เป็นกลุ่ม

หลังจากเลือกคลังสินค้าแล้ว คุณสามารถเพิ่มสินค้าเป็นกลุ่มได้ และจำเป็นต้องวางข้อมูลจาก Excel ไปที่หน้าต่าง คลิกแยกวิเคราะห์ เพิ่มในใบคลังสินค้าขาออก และเพิ่มเป็นกลุ่มสำเร็จ

ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูล:

คอลัมน์ 1: SKU (จำเป็นต้องกรอก)

คอลัมน์ 2: จำนวน (จำเป็นต้องกรอก)

คอลัมน์ที่สาม: ตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า (ไม่บังคับ)

หากคุณไม่กรอกตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า ระบบจะเลือกตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าที่มีสต็อกพร้อมส่งที่ใหญ่ที่สุดในคลังสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้า

4 ส่ง

หลังจากยืนยันข้อมูลสินค้าขาออกแล้ว ให้คลิกส่งเพื่อสร้างใบคลังสินค้าขาออกให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการขาออกโดยตรง คุณสามารถเลือก “ขาออกโดยตรง” และส่ง

5 แก้ไขใบคลังสินค้าขาออก

เมื่อใบคลังสินค้าขาออกไม่เสร็จสมบูรณ์ จำนวนสินค้าขาออกที่วางแผนไว้ของใบคลังสินค้าขาออกสามารถปรับเปลี่ยนหรือทำให้เป็นโมฆะได้

6 ขาออก

ในรายการใบคลังสินค้าขาออกด้วยตนเอง คลิก “เพิ่มเติม”-“ขาออก” เพื่อดำเนินการขาออกใน

ใบคลังสินค้าขาออก

เมื่อขาออก คุณสามารถกรอกจำนวนขาออกจริงได้ ถ้า

จำนวนขาออกจริง = จำนวนขาออกที่วางแผนไว้ คุณสามารถคลิกปุ่ม “ขาออกทั้งหมด” เพื่อกรอกจำนวนขาออกของสินค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถวางเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความของ MSKU หรือบาร์โค้ด และสแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องสแกน หากสินค้าที่ตรงกับบาร์โค้ดอยู่ในใบคลังสินค้าขาออก ระบบจะเพิ่มจำนวนสินค้าขาออกไปที่ +1 โดยอัตโนมัติ

7 ใบคลังสินค้าขาออกถือเป็นโมฆะ

คลิกเพิ่มเติม—เป็นโมฆะ คุณสามารถทำให้ใบคลังสินค้าขาออกที่ยังไม่ได้ขาออกเป็นโมฆะได้

8 ขาออกเป็นกลุ่ม

ในรายการใบคลังสินค้าขาออก ให้เลือกใบคลังสินค้าขาออกแล้วคลิก “

ขาออกเป็นกลุ่ม” เพื่อเสร็จสิ้นการขาออก

9 การพิมพ์รายละเอียดใบคลังสินค้าขาออก

10 ส่งออก

ใบคลังสินค้าขาออกรองรับการส่งออกไปยัง excel คุณสามารถส่งออก

ใบคลังสินค้าขาออก รายละเอียดใบคลังสินค้าขาออก ใบหยิบสินค้า รายการเรียงลำดับ

รายการหยิบสินค้าจะถูกสรุปและส่งออกตามตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า SKU ของใบคลังสินค้าขาออกที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากมีสองใบคลังสินค้าขาออกจำเป็นต้องขาออกจาก SKUA ในตำแหน่งจัดเก็บสินค้า 001 จำนวนขาออกจะเป็น 1 และ 2 ตามลำดับ ใน

ใบหยิบสินค้า SKUA จะปรากฏขึ้นหนึ่งครั้งในตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า 001 และจำนวนการหยิบสินค้าจะเป้น 3

รายการเรียงลำดับคือการแสดง SKU ตามมิติของใบคลังสินค้าขาออก ผ่านรายการเรียงลำดับ คุณสามารถดู SKU และจำนวนชิ้นที่จำเป็นต้องขาออกจากคลังสินค้าสำหรับใบคลังสินค้าขาออกแต่ละรายการเพื่อให้สามารถขาออกและแพ็ค